Very good moving ridden section A mare/ Goed bewegende gereden Welsh A merrie

Verty good moving ridden Welsh section A mare s. Frisias Snowwind d/s. Vechtzichts Cymro Bach height 1.17 b. 2015/ Mooie goed bewegende gereden Welsh sectie A merrie geb 2015 stm. 1.17 m. v. Frisias Snowwind d/s. Vechtzichts Cymro Bach

 

SOLD/VERKOCHT/VERKAUFT