Nicely ridden Welsh section A gelding/Braaf gereden Welsh sectie A ruin

Nicely ridden Welsh section A gelding s. Polaris Maynard. born 2013. height 1.17 m/ Braaf gereden Welsh sectie A ruin v. Polaris Maynard. geboren 2013 stokmaat 1.17 m. 

 

SOLD/VERKOCHT/VERKAUFT